week9

สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์


9
จันทร์
ขั้นเตรียม
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : ร้อยเรื่องราว (2 ชีวิต /2เป้าหมาย)
ขั้นเตรียม (นาที)
กำกับสติ ให้นักเรียนนั่งหลับตาผ่อนคลายอย่างมีสติ รับรู้ลมหายใจ 2-3 นาที
ครูพาทำ Brain Gym ท่าสุนัขจิ้งจอก งูใหญ่ 4-5ครั้งแล้วสลับมืออีกข้าง 
ดินสอนสี,ปากกา
- เรื่องเล่า "ด.ญ.ดวงหทัย กับ ดาบวิชัย"
กระดาษสี
ขั้นกิจกรรม
-ฝึกการมีสติ ใคร่ครวญตัวเอง
-เคารพ นอบน้อม ต่อตนเองและสรรพสิ่ง
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูเล่าเรื่องของ 2 คนที่มีเป้าหมายทำเพื่อผู้อื่น (ด.ญ.ดวงหทัย กับ ดาบวิชัย) ที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านอายุ วุฒิภาวะ
-
 ครูแจกกระดาษให้แต่ละคน ขณะที่รับ-ส่งกระดาษ ให้ไว้ขอบคุณเพื่อนๆ ด้วยความนอบน้อม
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ให้นักเรียนแต่ละคนวาดภาพสื่อความหมายพร้อมเขียนความรู้สึกลงในกระดาษ” ให้เวลาประมาณ 7 นาที เพื่อให้จดจ่อ ใคร่ครวญกับงานที่ทำอย่างมีสมาธิ 
เมื่อนักเรียนแต่ละคนเขียนเสร็จแล้ว นำสิ่งที่เขียนมาแลกเปลี่ยนนำเสนอชิ้นงาน 
คุณครูอำนวยกิจกรรมด้วยคำถามผ่อนคลาย / สร้างบรรยากาศ ทุกขณะระหว่างดำเนินกิจกรรม
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (นาที)
ครูพานักเรียนกลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้ง เฝ้าสังเกตลมหายใจเข้า-ออก คุณครู Empower ขอบคุณกันการกลับมาบ้านของนักเรียนทุกคน
อังคาร
ขั้นเตรียม
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : บัตรคำนำความหมาย
ขั้นเตรียม (นาที)
 ก่อนนั่งวงกลม ครูให้นักเรียนทุกคนหยิบปากกาแล้วมานั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเองหายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพองประมาณ 2 นาที
- เพลงสปา
- บัตรคำ
ขั้นกิจกรรม
กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
สร้างสรรค์งานจากสื่อธรรมชาติได้ด้วยความตั้งใจ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูให้นักเรียนดูบัตรคำที่คุณครูนำมา และสอบถามนักเรียน "พี่ๆสังเกตเห็นอะไรใช้ทำอะไรได้บ้าง"
- นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูแจกกระดาษให้แต่ละคน ขณะที่รับ-ส่งกระดาษ ให้ไว้ขอบคุณเพื่อนๆ ด้วยความนอบน้อมครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้บัตรคำว่าอะไร เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร นักเรียนคิดว่าผู้ถ่ายภาพนี้เขาจะสื่อหรือถ่ายทอดเรื่องราวอะไรจากภาพนี้
ครูแจกกระดาษ ครึ่ง A4 ให้นักเรียนโดยครูจะส่งกระดาษไปทางด้านซ้ายมือของครูแล้วนักเรียนคนที่รับกระดาษจะรับไหว้ด้วยความนอบน้อม พร้อมกับวางกระดาษไว้ด้านหน้าของตนเอง แล้วส่งต่อกันไปเรื่อยๆจนถึงนักเรียนคนสุดท้าย (ในกรณีที่กระดาษเหลือนักเรียนคนสุดท้ายจะวางกระดาษที่เหลือทั้งหมดไว้ด้านหลังของตนเอง)
ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนด้วยความนอบน้อม
ครูให้นักเรียนเขียนถ่ายทอดคำถามลงในกระดาษประมาณ 5 นาที
ครูให้นักเรียนคนแรกเริ่มถ่ายทอดเรื่องราวอย่างตั้งใจให้เพื่อนฟัง
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (นาที)
ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ
พุธ
ขั้นเตรียม
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : ใบไม้..นำความคิดสร้างสรรค์
ขั้นเตรียม (นาที)
ระหว่างเดินจากหน้าเสาธงมายังชั้นเรียน ครูให้พี่ๆ ป.เก็บใบไม้ที่ร่วงหล่มลงพื้นมาคนละ 1 ใบ
นักเรียนนั่งวงกลและให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง ประมาณ 2 นาที
 - - ใบไม้
- กระดาษสี
- กาวTOA
ขั้นกิจกรรม
ฝึกสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ สร้างสรรค์จินตนาการ ชื่นชมความงามและเห็นความหมายของบทเพลง ภาพวาดหรือชิ้นงานต่างๆ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงตัวเองกับผู้อื่นและสิ่งต่างๆรอบตัว
-เกิดสมาธิและการจอจ่อ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูให้นักเรียนพิจารณาใบไม้ของตนเอง
ครูใช้คำถาม ถามนักเรียนว่า “เมื่อนักเรียนได้ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกอย่างไร แลละเมื่อนักเรียนได้ฟังเพลงนี้แล้วนักเรียนนึกถึงเหตุการณใดในชีวิตที่ผ่านมาของเรา
ครูแจกกระดาษ ครึ่ง A4 ให้นักเรียนส่งต่อกันเป็นวงกลมในขณะที่นักเรียนกำลังส่งกระดาษ ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนด้วยความนอบน้อม
ครูให้เวลานักเรียนในการถ่ายทอดความรู้สึกลงในกระดาษประมาณ 5นาที
ครูให้นักเรียนแต่ละคนถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับบทเพลงที่ได้ฟัง จนถึงคนสุดท้าย
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (นาที)
-      ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม
-ฝึกการมีสติ รู้ตัว
-รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ของตนเอง
กิจกรรม : การเคลื่อนไหวร่างกายผ่านกิจกรรม “โยคะ”
ขั้นเตรียม (นาที)
ครูนำกิจกรรมด้วยการให้นักเรียนยืนหลับตา กลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
นักเรียนยืดหยุ่นร่างกาย ผ่อนคลายส่วนต่างๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัว ปลอดภัยอวัยวะในการฝึกโยคะ 
  เพลงบรรเลง
ผ่อนคลายประกอบการเคลื่อนไหวร่างกาย
ขั้นกิจกรรม
ฝึกสติ โดยการกำหนดและรับรู้ลมหายใจผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย
เสริมสร้างบุคลิกภาพทีดี
เกิดสมาธิและการจอจ่อ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรมโยคะ การฝึกปราณควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหวควบคุมหายใจออก-เข้า ทุกขณะจิต
- ทุกคนยืนในท่าที่สบาย  ยืนให้เต็มสองฝ่าเท้า  สัมผัสให้ได้ถึงจุดที่รับน้ำหนักตัวของเรามากที่สุดที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้าง  หัวไหล่ทั้งสองข้างไม่ต้องเกรง  หย่อนหัวไหลลงไป  ผ่อนคลายที่หัวไหลทั้งสองข้าง  หายใจเข้าลึกๆ ผ่อนลมหายใจออกช้าๆ ตามดูลมหายใจที่เป็นปกติสัก  3-4  ลมหายใจ
ครูนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย “โยคะ” ไร่เรียงจากจากทวงท่ายืน ไล่เรียงจนถึงท่านั่ง ผ่อนคลาย เคลื่อนไหว รับรู้ลมหายใจ
- ตามด้วยBody scan สั้นๆ เพื่อผ่อนตระหนักรับรู้ทุกลมหายใจ
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ(5 นาที)
กลับมาอยู่กับตัวเอง ครูพาผ่อนคลายอย่างมีสติ
-      - ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
ศุกร์
ขั้นเตรียม
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : บทเรียนชีวิตของพ่อ สอนลูกทั้ง 5 คน
ขั้นเตรียม (นาที)
ก่อนนั่งวงกลมครูให้นักเรียนหยิบปากกาคนละ 1 แท่ง
นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเองหายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพองประมาณ 2 นาที
เพลงสปา
นิทานเซน (บทเรียนชีวิตของพ่อสอนลูกทั้ง 5 คน)
ขั้นกิจกรรม
-ฝึกสติ มีสมาธิ จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
-สร้างจินตนาการ ครุ่นคิดจากเรื่องราว
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูเล่านิทานเรื่อง บทเรียนชีวิตของพ่อ สอนลูกทั้ง 5 คน (ในภาคผนวก) แล้วให้นักเรียนคิดตาม
ครูส่งกระดาษครึ่ง เอส่งต่อเป็นวงกลมในขณะที่นักเรียนส่งกระดาษ ครู Empower ขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนด้วยความนอบน้อม
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “ให้นักเรียนวาดภาพฉากที่ประทับใจจากนิทาน และเขียนความรู้สึกที่วาดสื่อภาพนั้นประมาณ 5 นาที
ครูให้นักเรียน นำเสนอ/แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ
-เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น ใคร่ครวญกับแง่คิดจากนิทาน
ขั้นจบ (5 นาที)
ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น