Week1

สัปดาห์
วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่ออุปกรณ์
1
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
-กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
รู้จักฉันรู้จักเธอ
ขั้นเตรียม:
นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม / ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อม โดยการทำ Brain Gym 2ท่า (ก่อหญ้า-กระต่าย, กระต่าย-งูใหญ่)
ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเองประมาณนาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูและนักเรียนสนทนาทักทายทำความรู้จักกันและกัน
- ครูนำต้นไม้มาวางไว้กลางวงกลม แล้วจึงใช้คำถามกระตุ้นการคิดว่า “เห็นอะไร/รู้สึกอย่างไร?” โดยการซุ่มถามนักเรียน 4-5 คน
- ครูแจกกระดาษขนาด A4ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่นแผ่น และปากกาคนละหนึ่งแท่งแผ่นขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ต้นไม้ที่นกเรียนเห็นบอกอะไรในความเป็นตัวนักเรียนได้บ้างอย่างไร?”
- นักเรียนเขียนหรือวาดรูปถ่ายทอดลงในกระถ่ายแล้วร่วมแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?/กิจกรรมนี้ได้บอกความจริงอะไรกับนักเรียนบ้าง
นักเรียนแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกันขอบคุณเรื่องราวดีๆ ขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกัน

- ต้นไม้
- กระดาษ/ปากกา
- เพลงสปา
อังคาร
บูรณาการวิชาต่างๆ  เช่น  ไทย  คณิต  English
ฝึกการคิดจินตนาการ สร้างสรรค์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของชุดคำศัพท์
อ. อักษร(English)
ขั้นเตรียม:
นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม / ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อม โดยการทำ Brain Gym 2ท่า (ก่อหญ้า-กระต่าย, กระต่าย-งูใหญ่)
ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเองประมาณนาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแจกกระดาษขนาด A4ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่นแผ่น และปากกาคนละหนึ่งแท่งแผ่นขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- ครูให้นักเรียนเขียนพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวพิมใหญ่ที่เป็นตัวขึ้นต้นชื่อเล่นของตนเอง จากนั้นให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวพยัญชนะที่เหมือนกับชื่อของตนเอง ให้ได้มากที่สุด เช่น ชื่อเล่นคือ นุ่น ให้เขียนตัว N แล้วหาคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย N ตัวอย่างเช่น No, Number, Movember เป็นต้น
- นักเรียนแลกเปลี่ยนและนำเสนอชิ้นงานของตนเอง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?/กิจกรรมนี้ได้บอกความจริงอะไรกับนักเรียนบ้าง
นักเรียนแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- เพลงสปา
- กระดาษ/ปากา
พุธ
ศิลปะ,ดนตรี
เห็นคุณค่าทุกสรรพสิ่ง,จดจ่อมีสมาธิ,คิดเชื่อมโยง
อ. อักษร(ไทย)
ขั้นเตรียม:
นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม / ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูเตรียมความพร้อม โดยการทำ Brain Gym 2ท่า (สุนัขจิ้งจอก-กระต่าย, กระต่าย-ซาลาเบา)
ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเองประมาณนาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแจกกระดาษขนาดA4ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่น และปากกาหมึกซึมคนละหนึ่งแท่งแผ่นขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- นักเรียนเขียนพยัญชนะภาษาไทยที่เป็นคำขึ้นต้นชื่อจริงของตนเองตรงกลางกระดาษ จากนั้นให้นักเรียนวาดรูปต่อเติมจากพยัญชนะนั้นๆให้เป็นรูปภาพที่มีความหมาย
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนถึงความหมายของภาพที่ตนเองวาด
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?/กิจกรรมนี้ได้บอกความจริงอะไรกับนักเรียนบ้าง
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกันขอบคุณเรื่องราวดีๆ ขอบคุณทุกความจริงที่อยู่รอบตัวเรา
- กระดาษ
- ปากกาหมึกซึม
- เพลงสปา

พฤหัสบดี
โยคะ
- มีสติจดจ่อกับ
ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
- เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี

โยคะ
ขั้นเตรียม: 
- นักเรียนยืนล้อมวงกลมในตำแหน่งและระยะห่างที่เหมาะสมกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณนาที
ขั้นกิจกรรม:
ครูเตรียมนักเรียนด้วยการยืดหยุ่นร่างกาย
 หลังจากนั้นให้นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงร่างกายอย่างมีสติ
- ครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนทำโยคะท่าต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนนอนพักผ่อนร่างกายท่าศพอาสนะประมาน3นาที
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง

เพลงสปา
ศุกร์
วรรณกรรม  นิทาน เรื่องเล่า  ประสบการณ์
ฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟัง สามารถตีความหมายของคำและเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆได้   มีมุมมองการคิดพร้อมทั้งพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีวิจารญาณ
ครุ่นคิดจากนิทานเซน
ขั้นเตรียม
นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม / ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเองประมาณนาที
ขั้นกิจกรรม
ครูเล่านิทานเรื่อง บทเรียนชีวิตของพ่อ สอนลูกทั้ง 5 คน แล้วให้นักเรียนคิดตาม
ครูแจกกระดาษขนาดครึ่งA4ให้นักเรียนขณะที่ส่งนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูให้นักเรียนวาดรูปในโจทย์ “ความจริงจากนิทาน”
- นักเรียนแลกเปลี่ยนถึงความหมายและที่มาของภาพที่ตนเองวาด
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?/กิจกรรมนี้ได้บอกความจริงอะไรกับนักเรียนบ้าง
นักเรียนแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน

เพลงสปา
นิทานเซน (บทเรียนชีวิตของพ่อ สอนลูกทั้ง 5 คน)
- กระดาษ/ปากกา
- ก้อนหิน


กิจกรรม : อ. อักษร(English)

ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรม
ชิ้นงานที่ทำมีความหมายอย่างไร?

พี่นิวชาย : ชื่อผมขึ้นต้นด้วยตัว N ครับ และผมก็ชอบเล่นฟุตบอลมากๆเลย

ครับผมเลยวาดเป็นตัว N ใส่รองเท้ากีฬาครับ


พี่มุก(ทัก) : หนูวาดไม้บรรทัดมาต่อกันเป็นรูปตัว M ค่ะ ที่หนูวาดไม้บรรทัด

เพราะหนูชอบการเรียนค่ะ


พี่เบ็ค : ชื่อผมขึ้นต้นด้วยตัว B แล้วผมก็ตัวอ้วนๆกลมๆผมเลยวาดออกมาเป็น
หมีแพนด้าครับ

พี่อ๋อมแอ๋ม : หนูอยากไปเที่ยวฝรังเศษมากค่ะหนูเลยแปลงร่างตัว A ที่เป็น

อักษรตัวแรกของชื่อหนูให้กลายเป็นหอไอเฟลค่ะ

ตัวอย่างชินงาน


 ขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น