Week4

    สัปดาห์
วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่ออุปกรณ์
4
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- การรับฟังอย่างมีสติ
มีสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- ฝึกจินตนาการและคิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- การมองภาพ ตีความหมายจากสิ่งที่เห็นเชื่อมโยงเข้าสู่ตนเองได้

ข้าวหนึ่งจานเงินหนึ่งร้อยบาท
ขั้นเตรียม:
นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าประมาณ  2นาที
ขั้นกิจกรรม:
ครูนำข้าวสวยและเงินหนึ่งร้อยบาทให้นักเรียนดู 
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนเห็นอะไร?/ข้าวมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดบ้างอย่างไร?"
- ครูแจกกระดาษขนาดครึ่งA4ให้นักเรียน ขณะส่งนักเรียนรับไว้กันและกันด้วยความน้อบน้อม
- ครูEmpower ด้วยคำชื่นชมในความตั้งใจ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "ข้าวและเงินมีความสัมพันธ์กันอย่างไร/มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัวเราอย่างไร?"
- นักเรียนนำเสนอชิ้นงานและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?”
นักเรียนแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นสรุป: ครูEmpower ด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณเรื่องราวดีๆและความตั้งใจของทุกๆคน

- เพลงสปา
- กระดาษ/ปากกา
- ข้าวสวย
- ธนบัตรหนึ่งร้อยบาท 

อังคาร
บูรณาการวิชาต่างๆ  เช่น  ไทย  คณิต  English
ฝึกการคิด
เชื่อมโยงความสัมพันธ์จากตัวเลขสู่สิ่งต่างๆ

ค.คุณครู
ขั้นเตรียม:
นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเองประมาณนาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแจกบัตรคำให้นักเรียนคนละหนึ่งใบ(คำกิริยา)ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม/ครูEmpower ด้วยคำชื่นชมในการรับและส่งกระดาษให้กันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนอ่านคำที่ได้ในใจ จากนั้นเริ่มแต่งเรื่องราวที่สอดคล้องจากคำที่ได้ตั้งแต่คนแรกจนถึงคนสุดท้าย
- ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนกันว่าเรื่องราวที่เล่ามานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?”
นักเรียนแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนส่งบัตรคำกลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นสรุป: ครูEmpower ด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณเรื่องราวดีๆขอบคุณรูปภาพสวยๆและความตั้งใจของทุกๆคน

- บัตรคำ(คำกิริยา)
- เพลงสปา
- กระดาษ/ปากกา
พุธ
ศิลปะ,ดนตรี
- การรับฟังอย่างมีสติ
 - มีสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
 - ฝึกจินตนาการและคิด สร้างสรรค์ชิ้นงาน
 - การมองภาพ ตีความหมายจากสิ่งที่เห็นเชื่อมโยงเข้าสู่ตนเองได้

ลวดลาย ลายมือ
ขั้นเตรียม:
นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- กำกับสติด้วย Brain Gym ท่ากำแบ
ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเองประมาณนาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำรูปภาพลายเส้นมาให้นักเรียนดูแล้วจึงใช้คำถามกระตุ้นการคิดว่า "นักเรียนเห็นอะไร?/ภาพที่เห็นแตกต่างจากภาพทั่วไปอย่างไร?"
- ครูแจกกระดาษ ครึ่งA4ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่นขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม/ครูEmpower ด้วยคำชื่นชมในการรับและส่งกระดาษให้กันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนวาดภาพมือของตนเองและเติมลวดลายภายในภาพของตนเอง
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันถึงความหมายของภาพนั้น
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นสรุป:ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณความคิด ความรู้สึกของตนเองและทุกสรรพสิ่ง
- เพลงสปา
- กระดาษ          - ปากกา

พฤหัสบดี
โยคะ

- มีสติจดจ่อกับ
ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
- เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
โยคะ
ขั้นเตรียม: 
- นักเรียนยืนล้อมวงกลมในตำแหน่งและระยะห่างที่เหมาะสมกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณนาที
ขั้นกิจกรรม:
ครูเตรียมนักเรียนด้วยการยืดหยุ่นร่างกาย
 หลังจากนั้นให้นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงร่างกายอย่างมีสติ
- ครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนทำโยคะท่าต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนนอนพักผ่อนร่างกายท่าศพอาสนะประมาน3นาที
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง

เพลงสปา
ศุกร์
วรรณกรรม  นิทาน
เรื่องเล่า  ประสบการณ์
มีสมาธิจดจ่อต่อเนื่องระหว่างทำกิจกรรม
ใคร่ครวญกับตัวเองเกี่ยวกับภาพและเรื่องราว
เกิดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

เรื่องเล่าของฉันที่ประทับใจ
ขั้นเตรียม :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่าจีบ  แอล สลับกัน 10 ครั้ง
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
ขั้นกิจกรรม :
- คุณครูแจกกระดาษครึ่งกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละ1  แผ่น ขณะที่ส่งนักเรียนรับไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อม
- คุณครูเล่าเรื่องราวของตัวเองที่ประทับใจที่สุดในชีวิตเล่าให้นักเรียนฟัง
- เมื่อเล่าจบ คุณครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนฟังเรื่องราวแล้วรู้สึกอย่างไร  นักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนเลือกเรื่องเล่าได้ของตัวเอง 1 เรื่องที่ประทับใจนักเรียนจะเลือกเรื่องอะไร เพราะเหตุใด
- คุณครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน จากนั้นคุณครูให้นักเรียนเขียนเรื่องเล่าของตัวเองลงในกระดาษ A 4
- ระหว่างที่นักเรียนเขียนเรื่องราวที่ประทับใจคุณครูEmpower ขอบคุณความตั้งใจที่ถ่ายเรื่องราว
- คุณครู นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่ประทับใจ
- นักเรียนเก็บกระดาษต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงคุณครู ขณะที่ส่นักเรียนไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อม
ขั้นสรุป :

คุณครู Empower ชื่นชม  ขอบคุณเรื่องเล่า  ขอบคุณกันและกัน

เพลงสปา
- กระดาษปากกา
- เรื่องเล่าความประทับใจของครู

กิจกรรม : ข้าวหนึ่งจาน เงินหนึ่งร้อยบาท
ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม
ตัวอย่างชิ้นงาน


ขั้นจบ


กิจกรรม : ลวดลาย ลายมือ
ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม
ตัวอย่างชิ้นงาน
ขั้นจบ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น