week5

สัปดาห์
วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่ออุปกรณ์
5
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
-มีสติรู้ตัว
- รู้เท่าทันความจริงที่เป็นจริงและสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้น
นาฬิกาสื่อความหมาย
ขั้นเตรียม :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่าจีบ  แอล สลับกัน 10 ครั้ง
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำนาฬิกามาวางข้างหน้าครูจากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไร นักเรียนรู้สึกอย่างไร
- คุณครูนำเอานาฬิกาให้นักเรียนดูนักเรียนทุกคนได้สัมผัสนาฬิกา  จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นนาฬิกาแล้วคิดถึงอะไร
- คุณครูนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอย่างมีความหมาย คุณครู Empower ขณะที่นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราว
- คุณครูแจกกระดาษ ครึ่ง A 4 ให้นักเรียนคนละแผ่น ขณะที่นักเรียนส่งรับไหว้กันอย่างนอบน้อม
- คุณครูกระตุ้นด้วยคำถาม นาฬิกามันเกี่ยวข้องกับ ความสำเร็จของเราอย่างไร
- นักเรียนเขียนเรื่องราวของนาฬิกาที่เกี่ยวกับความสำเร็จ
- คุณครู นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้
- ครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- นักเรียนเก็บกระดาษต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงคุณครู ขณะที่ส่งนักเรียนรับไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อม
ขั้นสรุป :
คุณครู Empower ชื่นชม  ขอบคุณนาฬิกา ขอบคุณเรื่องราว  ขอบคุณกันและกัน

- นาฬิกา
- เพลงสปา
- กระดาษ/ปากกา
อังคาร
บูรณาการวิชาต่างๆ  เช่น  ไทย  คณิต  English
ฝึกการคิด
เชื่อมโยงความสัมพันธ์จากตัวเลขสู่สิ่งต่างๆ

ภาพลวงตา
ขั้นเตรียม:
นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วยการฟังจังหวะการเต้นของหัวใจตนเองประมาณ  นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำตัวอย่างภาพลวงตามาให้นักเรียนดู
- ครูใช่คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร เห็นภาพแต่ละภาพแล้วรู้สึกอย่างไร?, ในภาพที่สองนักเรียนคิดว่าลูกศรเส้นใดยาวที่สุดเพราะเหตุใด?”
- ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนร่วมกัน
- คุณครูแจกกระดาษ ครึ่ง A 4 ให้นักเรียนคนละแผ่น ขณะที่นักเรียนส่งรับไหว้กันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนออกแบบภาพลวงตาด้วยตัวเอง
- นักเรียนนำเสนอชิ้นงานของตนเอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นสรุป: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณสิ่งที่ได้เรียนรู้
- เพลงสปา
- กระดาษ/ปากกา
พุธ
ศิลปะ,ดนตรี
- การรับฟังอย่างมีสติ
 - มีสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
 - ฝึกจินตนาการและคิด   สร้างสรรค์ชิ้นงาน
 - การมองภาพ ตีความหมายจากสิ่งที่เห็นเชื่อมโยงเข้าสู่ตนเองได้

สร้างภาพจากคำ
ขั้นเตรียม:
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่าจีบ  แอล สลับกัน 10 ครั้ง
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ

ขั้นกิจกรรม:
- ครูแจกบัตรคำให้นักเรียนคนละสามคำและกระดาษA4คนละหนึ่งแผ่นขณะที่นักเรียนส่งรับไหว้กันอย่างนอบน้อม
- นักอ่านบัตรคำของตนเองแล้วสื่อออกมาเป็นภาพที่มีความหมาย
- นักเรียนแลกเปลี่ยนถึงความหมายของภาพวาด
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นสรุป: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณสิ่งที่ได้เรียนรู้ขอบคุณทุกเรื่องราวดีๆที่ส่งมอบให้กัน
- บัตรคำ
- กระดาษ/ปากกา
- เพลงสปา

พฤหัสบดี
โยคะ

- มีสติจดจ่อกับ
ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
- เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
โยคะ
ขั้นเตรียม: 
- นักเรียนยืนล้อมวงกลมในตำแหน่งและระยะห่างที่เหมาะสมกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณนาที
ขั้นกิจกรรม:
ครูเตรียมนักเรียนด้วยการยืดหยุ่นร่างกาย
 หลังจากนั้นให้นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงร่างกายอย่างมีสติ
- ครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนทำโยคะท่าต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนนอนพักผ่อนร่างกายท่าศพอาสนะประมาน3นาที
ขั้นสรุป: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง

เพลงสปา
ศุกร์
วรรณกรรม  นิทาน เรื่องเล่า  ประสบการณ์
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงจากเรื่องเล่าที่สะท้อนเรื่องราวต่อสิ่งรบอตัว
- การคิดวิเคราะห์
- การรับฟังอย่างมีสติ

ข้างหลังภาพ
ขั้นเตรียม:
นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง   กำกับสติด้วยการฟังจังหวะการเต้นของหัวใจตนเองประมาณ  นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำภาพให้นักเรียนดู
- ครูแจกกระดาษขนาดครึ่งA4 ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนเห็นอะไร/รู้สึกอย่างไร?"
ครูอ่านบทความความสำคัญของจินตนาการของ J.K. Rowling ให้นักเรียนฟัง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากบทความนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนถึงบทความที่ได้ฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นสรุป: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณสิ่งที่ได้เรียนรู้ขอบคุณทุกเรื่องราวดีๆที่ส่งมอบให้กัน

- ภาพบอกความรู้สึก
- เพลงสปา
- กระดาษ/ปากกา
- บทความข้างหลังภาพ

ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม 

 

 


 

นักเรียนเห็นอะไร/รู้สึกอย่างไร?
พี่มายด์: เห็นครั้งแรกรู้สึกงงๆค่ะว่าเป็นเรือสำเภาหรือเป็นสพานค่ะ
พี่กาฟิวส์: ผมเห็นคล้ายๆคนแก่ครับ ผมรู้สึกว่าทำไมเขาวาดภาพทับซ้อนกันให้ผมงงได้ครับ
พี่หยี: เห็นครั้งแรกรู้สึกงงๆค่ะว่าเป็นภาพอะไร พอจ้องดูดีๆเลยเห็นเป็ยคนขี่ม้าค่ะ


นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
พี่อ๋อมแอ๋ม: รู้ว่าจินตนาการสามารถสร้างพลังให้เราทำบางสิ่งได้ค่ะ
พี่เอส: จินตนาการมีทั้งส่งผลดีและผลเสียครับเราสามารถสร้างสรรค์จินตนาการที่ดีได้ครับ
พี่กัณฑ์: จินตนาการเกิดขึ้นได้เสมอครับถึงแม้ว่าเราไม่เคยพบเจอกับสิ่งๆนั้นเลยก็ตามครับ


ตัวอย่างชิ้นงานขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น