week10

         Week 10
สัปดาห์
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์

10
จันทร์
ขั้นเตรียม
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : จัดสวน
ขั้นเตรียม (นาที)
นักเรียนนั่งเป็นวงกลม สวัสดีทักทายซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการกำกับสติ Brain  Gym ท่าขนมจีบ ตัวแอล10 ครั้ง
วัสดุธรรมชาติ
-กระดาษ
-ปากกา
ขั้นกิจกรรม
-ฝึกการมีสติ ใคร่ครวญตัวเอง
-เคารพ นอบน้อม ต่อตนเองและสรรพสิ่ง
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูให้นักเรียนเลือกวัสดุธรรมชาติในระหว่างทางเดินกลับห้องที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับตนเอง
คนละ 1 อย่าง
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “วัสดุธรรมชาติที่นักเรียนเลือกมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับตนเองอย่างไร?
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ครูเชิญนักเรียนทีละ 1 คนนำวัสดุที่เลือกมามาจัดสวนตรงกลางวงกลมจนครบทุกคน
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะตั้งชื่อสวนของเราอย่างไรให้สร้างสรรค์ เพราะเหตุใดถึงตั้งชื่อนั้น?
ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด(กระดาษA5,ปากกา)วาดภาพและตั้งชื่อสวน ในขณะที่รับส่งอุปกรณ์นักเรียนไหว้ขอบคุณเพื่อนด้วยความนอบน้อม
เมื่อครบกำหนดเวลานักเรียนทุกคนนำเสนอผลงาน
ครูให้นักเรียนที่นั่งอยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาช่วยเก็บอุปกรณ์
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (นาที)
ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
อังคาร
ขั้นเตรียม
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : บัตรคำเชื่อมโยง
ขั้นเตรียม (นาที)
นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ทักทายสวัสดีซึ่งกันและกัน
ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการกำกับสติ Bran Gym นับเลขโดยใช้นิ้วประกอบ
- บัตรคำ
ขั้นกิจกรรม
-มีสติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่
เห็นความสัมพันธ์ และการเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับสิ่งต่างๆรอบตัว
การเห็นคุณค่าในตัวเอง ผู้อื่น และสิ่งต่างๆรอบตัว
การยอมรับ และเคารพในความแตกต่าง
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูนำบัตรคำความรู้สึกมาให้นักเรียนดู ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร บัตรคำเชื่อมโยงกับเราอย่างไร?
-  นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
-  ครูส่งอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ อุปกรณ์ (กระดาษครึ่ง A4 ที่เขียนคำศัพท์ เช่น ดีใจ เสียใจ ร้องไห้ ขอโทษ  ขอบคุณฯลฯ  ปากกา ให้หยิบคนละ 1 ชุด ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนแต่ละคนลงมือทำชิ้นงานของตนเอง
เมื่อครบกำหนดเวลานักเรียนทุกคนนำเสนอผลงาน
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (นาที)
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
- ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
พุธ
ขั้นเตรียม
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : ดนตรีดลใจ
ขั้นเตรียม (นาที)
นักเรียนนั่งเป็นวงกลม สวัสดีทักทายซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการกำกับสติ Brain  Gym  ท่ากอหญ้า ก้อนหิน 10 ครั้ง
วัสดุธรรมชาติ
 -  กระดาษ
 - ปากกา
กิจกรรม
-ฝึกการมีสติ ใคร่ครวญตัวเอง
-เคารพ นอบน้อม ต่อตนเองและสรรพสิ่ง
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ขั้นกิจกรรม: ครูมีบทเพลงมาให้นักเรียนฟัง ชื่อเพลงกำลังใจ  หลังจากที่ฟังเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไร ได้เรียนรู้อะไร  และนำมาปรับใช้กับตัวเองอย่างไร
ครูให้นักเรียนเลือกคำที่อยู่ในบทเพลง เป็นคำที่มีความหมายต่อตนเองมาคนล่ะ 1 คำ
ครูส่งอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 ปากกา ) ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
นักเรียนแต่ละคนเลือกคำที่มีความหมายต่อตนเองมาคนล่ะ 1 คำ พร้อมกับเขียน/วาดภาพ  เรื่องราวจากคำที่นักเรียนเลือก
เมื่อครบกำหนดเวลานักเรียนทุกคนนำเสนอผลงาน
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (นาที)
ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : การเคลื่อนไหวร่างกายผ่านกิจกรรม “โยคะ”
ขั้นเตรียม (นาที)
ครูนำกิจกรรมด้วยการให้นักเรียนยืนหลับตา กลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
นักเรียนยืดหยุ่นร่างกาย ผ่อนคลายส่วนต่างๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัว ปลอดภัยอวัยวะในการฝึกโยคะ 
ขั้นกิจกรรม
ฝึกสติ โดยการกำหนดและรับรู้ลมหายใจผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย
เสริมสร้างบุคลิกภาพทีดี
เกิดสมาธิและการจอจ่อ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรมโยคะ การฝึกปราณควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหวควบคุมหายใจออก-เข้า ทุกขณะจิต
- ทุกคนยืนในท่าที่สบาย  ยืนให้เต็มสองฝ่าเท้า  สัมผัสให้ได้ถึงจุดที่รับน้ำหนักตัวของเรามากที่สุดที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้าง  หัวไหล่ทั้งสองข้างไม่ต้องเกรง  หย่อนหัวไหลลงไป  ผ่อนคลายที่หัวไหลทั้งสองข้าง  หายใจเข้าลึกๆ ผ่อนลมหายใจออกช้าๆ ตามดูลมหายใจที่เป็นปกติสัก  3-4  ลมหายใจ
ครูนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย “โยคะ” ไร่เรียงจากจากทวงท่ายืน ไล่เรียงจนถึงท่านั่ง ผ่อนคลาย เคลื่อนไหว รับรู้ลมหายใจ
- ตามด้วยBody scan สั้นๆ เพื่อผ่อนตระหนักรับรู้ทุกลมหายใจ
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (5 นาที)
กลับมาอยู่กับตัวเอง ครูพาผ่อนคลายอย่างมีสติ
-      - ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
ศุกร์
ขั้นเตรียม
ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : นิ้วแห่งความทรงจำ
ขั้นเตรียม (นาที)
นักเรียนนั่งเป็นวงกลม สวัสดีทักทายซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการกำกับสติ Brain  Gym  แตะสลับร่างกาย

  - เรื่องเล่า      ปรัชญาการบริหารงานนิ้ว
  มือ ทั้งห้า
-กระดาษ
ปากกา
ขั้นกิจกรรม
-ฝึกการมีสติ ใคร่ครวญตัวเอง
-เคารพ นอบน้อม ต่อตนเองและสรรพสิ่ง
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ
ขั้นกิจกรรม (15 นาที)
ขั้นกิจกรรม: 
ครูเล่าเรื่องครั้งหนึ่งนิ้วมือคนทั้ง 5 นิ้วเกิดโต้เถียงกัน โดยแต่ละนิ้วต่างก็ถือว่านิ้วของตนมีความสำคัญกว่านิ้วอื่นนิ้วฉันสำคัญกว่าทุกนิ้ว เพราะเป็นนิ้วแห่งความมีอำนาจสามารถชี้สั่งการให้ใครทำอะไรก็ได้และสามารถชี้แนะสั่งสอนให้คนอื่นทำตาม” นิ้วชี้เริ่มต้นคุยอวดความยิ่งใหญ่ของตนเองก่อนนิ้วอื่น ทำให้นิ้วอีก 4 นิ้ว ไม่พอใจที่ถูกคุยทับถมจึงตอบโต้ไป นิ้วกลางบอกว่า “นิ้วของฉันยาวและสูงกว่าพวกท่านทุกนิ้ว จึงต้องสำคัญกว่านิ้วอื่น ไม่เช่นนั้น พวกท่านคงไม่มาห้อมล้อมคอยปกป้องดูแลนิ้วของเราหรอก” นิ้วนางอวดบ้างว่า “นิ้วของฉันเป็นนิ้วของผู้มีสง่าราศรีมีเกียรติกว่านิ้วอื่น เวลาคนจะสวมแหวนเพชร แหวนทอง เขาก็จะสวมที่นิ้วฉันนิ้วก้อยก็บอกว่า “นิ้วฉันแม้จะเล็กหรือเรียวกว่านิ้วอื่น ๆ แต่เป็นนิ้วนำทาง ใครจะกราบพระหรือไหว้พระ หรือไหว้ผู้ใหญ่ นิ้วฉันก็จะถึงก่อนและอยู่ใกล้ชิดกว่านิ้วไหน ถือว่าเป็นนิ้วที่มีบุญ หรือเวลาใครจะคืนดีกัน หรือหนุ่มสาวจะควงคู่กันให้หวานชื่นเขาจะเกี่ยวก้อยกัน
นิ้วหัวแม่มือได้ฟังก็บอกว่า “ใครจะสำคัญอย่างไรก็แล้วแต่ หากไม่มีนิ้วหัวแม่มือเวลาจะหยิบจับของอะไรจะหยิบถนัดได้อย่างไร เวลาใครลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แม้แต่เข้าโรงรับจำนำ หรือการแสดงหลักฐานแทนการลงลายมือชื่อ เขายังต้องใช้นิ้วฉันพิมพ์ลายนิ้วมือ
 มือได้ฟังนิ้วทั้ง 5 อวดความยิ่งใหญ่ของตน ก็สุดแสนรำคาญ จึงห้ามปรามและอธิบายให้ฟัง “ลองนึกดูให้ดี ถ้าเกิดมีใครตัดนิ้วหนึ่งนิ้วใดขาดหายไป นิ้วพวกท่านที่เหลือจะทำงานได้สะดวกหรือ แล้วมือของเราก็คงต้องพิกลพิการ ดูไม่งามอย่างนี้หรอก ทุกนิ้วล้วนมีความสำคัญทั้งนั้น ถ้าไม่สามัคคีกัน แล้วจะร่วมกันทำงานให้สำเร็จได้อย่างไร
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไรและจะนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร?
ครูส่งอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด (กระดาษครึ่ง A4 ปากกา ) ขณะรับส่ง นักเรียนไหว้ขอบคุณกันและกันอย่างนอบน้อม
-นักเรียนวาดรูปมือฝ่ามือของตัวเองลงในกระดาษ
-นักเรียนเขียนความประทับใจหรือความทรงจำดีๆของบุคคลต่างๆที่นึกถึง(นิ้วต่อ 1 คน)
เมื่อครบกำหนดเวลานักเรียนทุกคนนำเสนอผลงาน
- ครูเชิญ Monitor ในวันนั้นช่วยเก็บอุปกรณ์
ขั้นจบ
เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ (นาที)
ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ในความตั้งใจของทุกคน
ครูและนักเรียนไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น