Week3

สัปดาห์
วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่ออุปกรณ์
3
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- การรับฟังอย่างมีสติ
มีสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- การมองภาพ ตีความหมายจากสิ่งที่เห็นเชื่อมโยงเข้าสู่ตนเองได้
เศษดินสอเล่าเรื่อง
ขั้นเตรียม :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่าจีบ  แอล สลับกัน 10 ครั้ง
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำกระดาษที่ติดเศษดินสอไว้แล้วมาวางข้างหน้า จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไร นักเรียนรู้สึกอย่างไร
- ครูเล่าเรื่องราว “คุณตากับสุนัขแสนรู้” ให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไรหลังจากได้ฟังเรื่องราวของคุณตา?”
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนกัน
- คุณครูแจกกระดาษ ครึ่ง A 4 ให้นักเรียนคนละแผ่น ขณะที่นักเรียนส่งรับไหว้กันอย่างนอบน้อม
- นักเรียนแปลงร่างจากเศษดินสอให้เป็นรูปร่าสัตว์เลี้ยง
- คุณครู นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้
- ครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- นักเรียนเก็บกระดาษต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงคุณครู ขณะที่ส่งนักเรียนรับไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อม
ขั้นสรุป :

คุณครู Empower ชื่นชม  ขอบคุณเรื่องราว  ขอบคุณกันและกัน
- เศษดินสอ
- เพลงสปา
- กระดาษ/ปากกา
อังคาร
บูรณาการวิชาต่างๆ  เช่น  ไทย  คณิต  English
ฝึกการคิด
เชื่อมโยงความสัมพันธ์จากตัวเลขสู่สิ่งต่างๆ

ปริศนาซูโดกุ
ขั้นเตรียม:
นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม / ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูพานักเรียนทำ Brain Gym 2 ท่า (กระต่าย-ก่อหญ้า,กระต่าย-สุนัขจิ้งจอก)
ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเองประมาณ1 นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเตรียมตารางซูโดกุแล้วนำมาติดไว้กลางวงกลม


- ครูสร้างข้อตกลงร่วมกันกับนักเรียนในการทำกิจกรรมในครั้งนี้
- ครูแจกบัตรตัวเลขให้นักเรียนขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม/ครูEmpower ด้วยคำชื่นชมในการรับและส่ง 
- นักเรียนนำตัวเลขที่มีไปใส่ในช่องที่ว่างบนกระดานซูโดกุทีละคนโดยแต่ละคนมีเวลา45วินาที
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นสรุป: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- ตารางซูโดกุ
- บัตรภาพตัวเลข
- เพลงสปา
- กระดาษ/ปากกา
พุธ
ศิลปะ,ดนตรี
- การรับฟังอย่างมีสติ
 - มีสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
 - ฝึกจินตนาการและคิด     สร้างสรรค์ชิ้นงาน
 - การมอง ภาพ ตีความหมายจากสิ่งที่เห็นเชื่อมโยงเข้าสู่ตนเองได้

บทความจากบทเพลง
ขั้นเตรียม:
นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม / ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเองประมาณ1 นาที
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูแจกกระดาษขนาดครึ่ง A4 ที่มีประโยคแผ่นละหนึ่งประโยคให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่น ตัวอย่าง บทเพลงที่นำมาจัดทำเป็นบัตรข้อความ เนื้อเพลง : ร่มสีเทา (https://www.youtube.com/watch?v=P5VFTPL3Er4)
ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม/ครูEmpower ด้วยคำชื่นชมในการรับและส่ง
-          นักเรียนอ่านข้อความที่ตัวเองได้รับ และเพิ่มเติมข้อความให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์และมีความหมายเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนเองพร้อมทั้งวาดภาพที่สามารถสื่อความหมายได้
-          ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ชิ้นงานที่นักเรียนทำมีความหมายเกี่ยวข้องกับตนเองอย่างไร?”
-          นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
-          ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?”
-          นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้

-          นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นสรุป: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง

- ใบไม้รูปร่างต่างๆ
- กระดาษ/ปากกา
- เพลงสปา

พฤหัสบดี
โยคะ

- มีสติจดจ่อกับ
ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
- เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
โยคะ
ขั้นเตรียม: 
- นักเรียนยืนล้อมวงกลมในตำแหน่งและระยะห่างที่เหมาะสมกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเอง ประมาณนาที
ขั้นกิจกรรม:
ครูเตรียมนักเรียนด้วยการยืดหยุ่นร่างกาย
 หลังจากนั้นให้นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงร่างกายอย่างมีสติ
- ครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนทำโยคะท่าต่างๆ(ท่ายืน,ท่านั่ง,ท่านอน)
- นักเรียนนอนพักผ่อนร่างกายท่าศพอาสนะประมาน3นาที
ขั้นจบ: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง

เพลงสปา
ศุกร์
วรรณกรรม  นิทาน เรื่องเล่า  ประสบการณ์
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยง
จากวรรณกรรมที่สะท้อน
เรื่องราวทางวัฒนธรรมของ
ชาวอีสาน
- การคิดวิเคราะห์
- การรับฟังอย่างมีสติ

เรื่องเล่า ตำนานผาแดงนางไอ่
ขั้นเตรียม:
นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม/ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง สำรวจร่างกายตั้งแต่หัวจรดท้าวอย่างมีสติประมาณ 2นาที
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าตำนานผาแดงนางไอ่ให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
- ตำนานผาแดงนางไอ่สะท้อนเรื่องราวทางวัฒนธรรมของชาวอีสานอย่างไร?
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด(ต่อ)
- ถ้านักเรียนเป็นนางไอ่/ผาแดง นักเรียนจะทำอย่างไร?
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- ครูแจกกระดาษ A4ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่นขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม
ครูEmpower ด้วยคำชื่นชมในการรับและส่งกระดาษให้กันและกันอย่างนอบน้อม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด(ต่อ)
นักเรียนจะแต่งเรื่องใหม่ในมุมมองของตนเองจะเป็นอย่างไร
- นักเรียนเนื้อแต่งเรื่องใหม่ในมุมมองของตนเอง
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในเนื้อเรื่องที่ตนเองแต่งขึ้นใหม่
- นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ: ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกันขอบคุณเรื่องราวดีๆ

- เพลงสปา
- กระดาษ/ปากกา
- วรรณกรรมเรื่อง ผาแดงนางไอ่กิจกรรม : เศษดินสอเล่าเรื่อง

ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม

นักเรียนเรียนเห็นอะไร/รู้สึกอย่างไร?
พี่ภูพาน : เห็นกระดาษกับเศษกบเหลาครับ รู้สึกสงสัยว่าครูจะให้ทำอะไรครับ
พี่กาฟิวส์ : เห็นเศษดินสอครับ รู้สึกว่าพอเอามาติดแบบนี้ก็สวยดีครับ
นักเรียนรู้สึกอย่างไรหลังจากได้ฟังเรื่องราวของคุณตา? 
พี่ก้อย : รู้สึกได้ถึงความรักที่สุนัขมีต่อคุณตาค่ะ
พี่ทับทิม : รู้สึกสงสารครับ
พี่มุก(ทัก) : รู้สึกว่าสุนัขมีความกตัญญูค่ะ

ภาพที่นักเรียนวาดมีความหมายอย่างไร? 
พี่กัณฑ์ : ผมวาดภาพหมาครับเพราะผมฟังเรื่องราวของคุณตาแล้วนึกถึงหมาที่เคยเลี้ยงตอนเด็กที่ถูกรถชนครับ
พี่จู : หนูวาดแมวค่ะแล้วก็มีคนล้อมรอบเพราะอยากให้สัตว์ได้รับความรักค่ะ
พี่คิม : ผมวาดหมาครับเพราะแต่ก่อนบ้านผมก็เลี้ยงหมาครับ
พี่อ๋อมแอ๋ม : ทีแรกหนูจะวาดสัตว์เลี้ยงเหมือนกันค่ะแต่นึกสงสารคุณตาและสุนัขมากค่ะเลยวาดเป็นรูปคุณตาร้องไห้ค่ะ


ตัวอย่างชิ้นงานขั้นจบ

กิจกรรม : บทความจากบทเพลง

ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม

ชิ้นงานที่นักเรียนทำมีความหมายเกี่ยวข้องกับตนเองอย่างไร?
พี่มายด์: หนูเคยได้ยินประโยคนี้จากเพลงค่ะ หนูก็เลยเติมประโยคให้สมบูรณ์และวาดรูปเด็กผู้หญิงที่สื่อถึงตัวหนูค่ะ
พี่มุก(อุ): หนูได้ประโยคที่ว่า "ฉันถือร่มเดินผ่านมา" พอดีช่วงนี้เป็นหน้าฝนและในวันไหนที่ฝนไม่ตกเราก็จะไม่นำร่มมาก็เหมือนกับตัวหนูและเพื่นอนคนอื่นๆอีกหลายคนค่ะ
พี่มุก(ทัก): ความสุขเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนตามหาทั้งที่มันอาจจะอยู่ทุกที่ทุกเวลาขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองแบบไหน หนูก็เลยวาดออกมาเป็นคนที่มีอาการแตกต่างกันค่ะ

นักเรียนได้เรียนรุ้อะไรจากกิจกรรมนี้?
พี่เอส: ฝึกการคิดเชื่อมโยงครับ
พี่ฟิวส์: ได้มองว่าตัวเองกำลังทำอะไรครับ
พี่ทับทิบ: ฝึกการคิดแล้ววาดภาพออกมาครับ

ตัวอย่างชิ้นงาน

ขั้นจบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น